خادم الشهدا

اَللّهُمَّ الرزُقنی توفیقَ شَهادَتَ فی سبیلِک

خادم الشهدا

یک خادم الشهدای بی لیاقت
که جامونده
و دلش تنگ شده
برای طلائیه
شلمچه
هویزه
دهلاویه
هفت تپه
کانال کمیل
نهر خین
اروند
و....
برای حال دلش دعا کنید

۴ مطلب با موضوع «بدون موضوع» ثبت شده است


آقا خداوند سریع الرضاست ،‌ زود می بخشد و زود آشتی می کند. به کسی غیر خودش نگو، ‌در میان شب ۲ رکعت نماز بخوان از خدا عذر خواهی کن ، ‌توبه کن. تمام گناهانت را نابود می کند بلکه گناهان را تبدیل به حسنه می کند. خدای به این مهربانی را سزاوار رفاقت است. خدا دوست خوبی است


آیت الله ناصری

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۰۹
خادم الشهدا

ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ ) ﭘﺮﺳﯿﺪند ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ؟ 

ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺨﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ (ﻉ ) ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮﺩ :

" ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻋﻘﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺷﻬﻮﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻬﻮﺕ؛ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺍﻭ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻓﺮﻭﺗﺮ ﻭ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .. 


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۴۲
خادم الشهدا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۴۷
خادم الشهدا


ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺭﻓﺘﯿﻦ؟؟؟ ﺍﻭﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﻟﺜﻪ ﺗﻮﻥ،ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﺘﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺩﺳﺘﺶ. ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ. ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺮ ﻭ ... ﺧﻮﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ! ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﻣﯿﮕﯿﻢ: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟!


ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮏ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﯾﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ، ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ. ﺍﺻﻼ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ، ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ کنیم، ﺑﮕﯿﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟ ﺭﻧﺞ ﺑﻌﺪﯼ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﺪﺭﮎ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟ ﺣﺘﯽ ﻗﺪ ﯾﻪ ﺩﻧﺪﻭنپزشک؟ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺍﻭﻥ خیلی ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍﺳﺖ.

 ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﯼ 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۴ ، ۰۹:۲۱
خادم الشهدا